Documents
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
การขอต่อใบทะเบียนเป็นผู้ทาการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานAdministrator Account 12/7/2561289.12 KBDownload
คู่มือการใช้งานขอออกใบรับรองสินค้า ขพ. ขฟ. ถข. ถผ. ปน. ปป. ปส.SuperUser Account 20/3/25622.06 MBDownload
คู่มือการใช้งานขอออกใบรับรองสินค้า ผส. ขม.SuperUser Account 20/3/25622.19 MBDownload
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ทาการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (จดทะเบียนรายใหม่ หรือขาดต่ออายุ) กรณีสานักงานอยู่ในเขตกทม. และปริมณฑลAdministrator Account 12/7/2561318.25 KBDownload
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ทาการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (จดทะเบียนรายใหม่ หรือขาดต่ออายุ) กรณีสานักงานอยู่ในเขตต่างจังหวัดAdministrator Account 12/7/2561316.85 KBDownload
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ทาการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานเพิ่มเติมAdministrator Account 12/7/2561283.67 KBDownload