Documents
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
การขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (รายใหม่ ขาดต่ออายุ หรือกรณีไม่มีผลงาน) กรณีสานักงานตั้งอยู่ในเขตต่างจังหวัดAdministrator Account 12/7/2561309.62 KBDownload
คู่มือการใช้งาน ผู้ประกอบฯ มส 13 ออกใบรับรอง ขพ. ขฟ. ถข. ถผ. ปน. ปป. ปส.SuperUser Account 20/3/25621.86 MBDownload
คู่มือการใช้งาน ผู้ประกอบฯ มส 13 ออกใบรับรอง ผส. ขม.SuperUser Account 20/3/25622.11 MBDownload
การขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (รายใหม่ ขาดต่ออายุ หรือกรณีไม่มีผลงาน) กรณีสานักงานตั้งอยู่ในเขตกทม. และปริมณฑลAdministrator Account 12/7/2561314.02 KBDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าAdministrator Account 12/7/2561295.71 KBDownload
การขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (ขอเพิ่มเติมสินค้า) กรณีสานักงานตั้งอยู่ในเขตกทม. และปริมณฑลAdministrator Account 12/7/2561288.59 KBDownload
การขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (ขอเพิ่มเติมสินค้า) กรณีสานักงานตั้งอยู่ในเขตต่างจังหวัดAdministrator Account 12/7/2561286.98 KBDownload