ผตข. สมัครสอบเพิ่มเติมสินค้า

ใบสมัคร

ผู้ขอรับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

 
ใบสมัคร
 
วันที่
Open the calendar popup.
ใบสมัครเลขที่
คำร้องขอฯ (แบบ มส.3/1) เลขที่
 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ ปี
สัญชาติ เชื้อชาติ          
ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ประเภท
 
ที่อยู่  
เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่    
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต    
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์    
 
ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ชื่อสถาบันการศึกษา        
คณะ สาขาวิชา        
ตั้งอยู่ ณ อำเภอ จังหวัด        
 
ประวัติการทำงาน  
งานที่เคยทำมาแล้ว และเหตุที่ออกจากงาน มีดังนี้ (ให้ระบุสถานที่ ระยะเวลา และประเภทของงานที่ทำ)  
 
ปัจจุบันทำงานอยู่ ณ
 
วิชาที่สอบเพิ่ม  
ลำดับที่ชื่อวิชา
1xxxxxxxxxxxxx
2xxxxxxxxxxxxx
   
เอกสารแนบ (เชื่อมกับ มส.3/1)  
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายที่แนบมาด้วย