You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า > ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ประเภท ก. > งานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฯ > ขาดต่ออายุ ขอรับอนุญาตใหม่ (มส.3)
 ขาดต่ออายุ ขอรับอนุญาตใหม่ (มส.3)
ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กรณีขาดต่ออายุใบอนุญาต 
 
ในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเภท ก. กรณีขาดต่ออายุใบอนุญาต ให้ท่าน Log in ด้วย User Name กลาง
ซึ่งต้องลงทะเบียนไว้กับระบบ Registration Database ของกรมฯ ก่อน ท่านจึงจะสามารถขอรับอนุญาตได้
 
User Name กลาง  
Password  
คลิกเพื่อลงทะเบียน User Name กลาง