ขาดต่ออายุ ขอรับอนุญาตใหม่ (มส.3)

ds.t

ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า กรณีขาดต่ออายุใบอนุญาต 
 
ในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเภท ข. กรณีขาดต่ออายุใบอนุญาต ให้ท่าน Log in ด้วย User Name กลาง
ซึ่งต้องลงทะเบียนไว้กับระบบ Registration Database ของกรมฯ ก่อน ท่านจึงจะสามารถขอรับอนุญาตได้
 
User Name กลาง  
Password  
คลิกเพื่อลงทะเบียน User Name กลาง