You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน > งานที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองฯ > มส. 13/2 ปส. เป็นงวด > ขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง
 M400MS13PC1_F
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจที่จะรายงานเกี่ยวการส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักร
UserName ของผู้ส่งออก
 
UserName ของผู้รับมอบอำนาจ
 
Password ของผู้รับมอบอำนาจ