You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน > งานที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองฯ > มส. 13/2 ปส. เป็นงวด