You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน > งานที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองฯ > มส. 13/2 ปส. เป็น Lot > แป้งโมดิไฟด์ฯ ผลิตจากโรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานระบบ
 M400MS13LC3_F
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจที่จะรายงานเกี่ยวการส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักร
UserName ของผู้ส่งออก
 
UserName ของผู้รับมอบอำนาจ
 
Password ของผู้รับมอบอำนาจ