ระบบยื่นใบสมัครสอบผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ระบุหมายเลขบัตรประชาชน
 
 
เงื่อนไขการสมัคร (ต้องอ่านและทำความเข้าใจ)
            ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการทดสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น