เอกสารเผยแพร่ เช่น บทความด้านมาตรฐานสินค้าและอื่นๆ
 Title
บทความด้านมาตรฐานสินค้า
การบริหารจัดการกรณีสินค้ามาตรฐานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กำหนด
ICMกับการส่งออกสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้ากับองค์การการค้าโลก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังกับสมุดปกขาวของสหภาพยุโรป
มาตรการกีดกันด้านสุขอนามัย
มาตรฐานสุขลักษณะของโรงสีข้าวหอมมะลิไทย
กิจการ SMEs กับประสิทธิภาพทางการบริหารการผลิต
CSR กับการส่งออก
การปรับตัวรับ ANZFA
การควบคุมมาตรฐานสินค้าส่งออกข้าวหอมมะลิไทย
มาตรฐานสินค้าเกษตรกับการตรวจสอบย้อนกลับ
การกำหนดแป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง
คต. เตือนผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย
คต. เข้มงวดคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกระดับ