You are here: Article > View Article Detail
หมวดหมู่ความรู้และข่าว

กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวขาว

host22/4/2556 15:51:04

ประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวขาว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556  เป็นต้นไป
ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน "สินค้าข้าวขาว"  จะต้องขอจดทะเบียน/บริษัทเซอร์เวย์และผู้ตรวจสอบคุณภาพ "สินค้าข้าวขาว" จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า
โดยยื่นคำร้องฯ ผ่านระบบให้บริการอิเล็คทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปนะจ๊ะ


สินค้ามาตรฐานข้าวขาว หมายถึง ข้าวขาวทุกชนิด รวมทั้งข้าวหอมปทุมธานี (ไม่รวมข้าวหอมมะลิไทย) เฉพาะข้าวขาว 8 ชนิด
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 100% ชั้น 3 ข้าวขาว 5%
ข้าวขาว 10%   ข้าวขาว 15%   ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวขาว 25%
และข้าวหอมปทุมธานี  ชนิด    ข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5%  ข้าวขาว 10%   ข้าวขาว 15% 
 

"ประกาศกระทรวง สินค้าข้าวขาว"