You are here: LoginMS

ประกาศมาตรฐานข้าวขาว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบฯ (บริษัทเซอร์เวย์)ยื่นขอรับอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

ยื่นจดทะเบียนหรือยื่นขอรับอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ http://ocs.dft.go.th

สามาถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า โทร 025474749 - 50

  
Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Name กลาง
      


 User Name :
 
Enter the code shown above:
Password :
กรุณาเลือก :