You are here: บริการอื่นๆ > เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย > 2565
  
รายชื่อผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย   
ประจำปี 2565    
  เมษายน
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  มิถุนายน
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  กรกฏาคม
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  สิงหาคม
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  กันยายน
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  ตุลาคม
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  พฤศจิกายน
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  ธันวาคม
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN