You are here: Home
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

     ตามที่กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก  แจ้งให้เปลี่ยนแปลงการรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25) ผ่านระบบ  http://ocs.dft.go.th   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2557 นั้น  ขอเรียนให้ทราบว่า ขอเลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด  

     ดังนั้น การรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25) จึงยื่นผ่าน  https://csi.dft.go.th   ตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ 
 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๖

 Download

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๖

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง  กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖

เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

Download

  
หมวดหมู่ความรู้และข่าว
  
สถิติการเข้าใช้งานเดือน เมษายน
569 ราย  
9,020 ครั้ง  
เข้าสู่ระบบ
Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Name กลาง
      


 User Name :
 
Enter the code shown above:
Password :
กรุณาเลือก :
 
 

การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สำหรับการขออนุญาตส่งออกฯ ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย  
โรงสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย รายชื่อผู้ส่งออก รายชื่อบริษัท Survey  
 กรมการค้าต่างประเทศ  Flow Chart การติดต่อกับสำนักงานมาตรฐานสินค้า