You are here: Home
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาต และบัตรประจำตัวเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 135 ปี 2557

ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดตามประกาศนี้ดำเนินการ

1. ยื่นประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำหรับเซอร์เวเยอร์รายใหม่)  

2. ยื่นใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (ต้นฉบับ ปี 2558) (สำหรับเซอร์เวเยอร์รายเก่า)

ตามข้อ 1 และข้อ 2 ขอให้ยื่นภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 หากมีข้อสงสัย    
 สอบถามได้ที่เบอร์ 0 2547 4749 - 50

3. ติดต่อขอรับใบอนุญาต และบัตรประจำตัวเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พร้อม  ชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 16 – 27 กุมภาพันธ์ 2558

ณ กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาตสินค้ามาตรฐาน ห้อง B0403 ชั้น 4 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า คลิกที่นี่...

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 135 คลิกที่นี่...

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558

 

ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

สำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๘

พ.ศ.๒๕๕๗

ดูรายละเอียดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่ 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการอนุญาให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๗

 ดูรายละเอียดระเบียบกระทรวงพาณิชย์ คลิกที่นี่

  
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง  กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖

เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

Download

หมวดหมู่ความรู้และข่าว
  
สถิติการเข้าใช้งานเดือน พฤษภาคม
629 ราย  
10,087 ครั้ง  
เข้าสู่ระบบ
Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Name กลาง
      


 User Name :
 
Enter the code shown above:
Password :
กรุณาเลือก :
 
 

การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สำหรับการขออนุญาตส่งออกฯ ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย โรงสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย รายชื่อผู้ส่งออก รายชื่อบริษัท Survey กรมการค้าต่างประเทศ Flow Chart การติดต่อกับสำนักงานมาตรฐานสินค้ารายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน มส25
 Text/HTML
Hover here, then click toolbar to edit content