You are here: StandardProductLists
 สินค้าข้าวหอมมะลิไทย
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า...(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2559Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรอง...Download
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทย Download
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยสำหรับส่งไปต่างประเทศ Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการตรวจสอบมาตรฐาน...Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานข้าวมะลิไทยออกนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า Download
แบบบันทึกผลการปฏิบัติตรวจสอบมาฐานสินค้า แบบ มส. 17 ข-2Download
แบบบันทึกผลการปฏิบัติตรวจสอบมาฐานสินค้า (ขั้นตรวจปล่อย) แบบ มส. 17ก-2Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย Download
 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กำหนด (ฉบับที่ ๒)Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังDownload
ระเบียบกระทรวงพาณิยช์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2557Download
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ. 2562Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า และปริมาณสDownload
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี 2557Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕Download
 แป้งมันสำปะหลัง
 สินค้าข้าวโพด
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวโพดDownload
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวโพดสำหรับส่งไปต่างประเทศDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวโพดDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานข้าวโพดออกนอกราชอาณาจักรDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวโพดเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวโพดDownload
 สินค้าข้าวฟ่าง
 สินค้าถั่วเขียวผิวดำ
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวผิวดำDownload
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวผิวดำสำหรับส่งไปต่างประเทศDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวผิวดำDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานถั่วเขียวผิวดำออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าและปริมาณสินค้ามาตDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ถั่วเขียวผิวดำเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวผิวดำDownload
 สินค้าปุยนุ่น
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปุยนุ่น และเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับปุยนุ่นทDownload
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปุยนุ่นสำหรับส่งไปต่างประเทศDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าปุยนุ่นDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานปุยนุ่นออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าและปริมาณสินค้ามาตรฐานปุยDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปุยนุ่นเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าปุยนุ่นDownload
 สินค้าปลาป่น
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปลาป่นDownload
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปลาป่นสำหรับส่งไปต่างประเทศDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าปลาป่นDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานปลาป่นออกนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า และปริมาณสินค้ามาตรฐานปลDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาป่นเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าปลาป่นDownload
 สินค้าถั่วเขียว
 Title 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวDownload
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียว สำหรับส่งไปต่างประเทศDownload
ประกาศสำนักวานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าถั่วเขียว สำหรับส่งไปต่างประเทศ พ.ศ. 2556Download
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานถั่วเขียวออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าและปริมาณสินค้ามาตรฐานถDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ถั่วเขียวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวDownload
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าถั่วเขียวDownload