หลักการและวัตถุประสงค์การกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออก

วัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออก

การกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกมีวัตถุประสงค์สำคัญ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 (.pdf) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522  ดังนี้

  • เพื่อให้สินค้ามาตรฐานที่ส่งออก มีมาตรฐานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศและเพื่อสร้างศักยภาพแก่สินค้าส่งออกของไทย
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มีหลักการและสาระสำคัญดังนี้