ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ประกาศซื้อขายข้าวตามตัวอย่าง  | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย ฉบับภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562  | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ.2562  | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำประหลัง พ.ศ.2562 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้แป้งมันสำประหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำประหลัง พ.ศ. 2562 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตรวจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้่า พ.ศ.2562 | ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป