รายชื่อผู้ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย   
ประจำปี 2565    
  เมษายน
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  มิถุนายน
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN
  กรกฏาคม
ข้อมูลการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
 
TH EN