สำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก (มส.)
โทรศัพท์ 0-2547-4746 -7 โทรสาร 0-2547-4748,0-2547-5147  E-mail : csidft@moc.go.th อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น

 
สายตรง
สายใน
กลุ่มงานบริหารมาตรฐานสินค้า
0-2547-5146
0-2547-5145
0-2547-5145
4092
4095
 
ธุรการ
0-2547-4746
4091
งานทดสอบคุณภาพข้าว
 
4024
งานบริหารตัวอย่าง
0-2547-5140
4023
กลุ่มงานวิชาการมาตรฐานสินค้า
0-2547-4744
4045
4042
4047
4044
กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาตสินค้ามาตรฐาน
0-2547-5149
0-2547-4749
4065
4067
4064
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้า
0-2547-5148
0-2547-4750
4068
4066
4063
กลุ่มงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
0-2547-4790
0-2547-4789
0-2547-4752
4058
4053
4056
4057
4059
4056
4055
กลุ่มงานรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
0-2547-5146
0-2547-4746
4097
4094