You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน > งานที่เกี่ยวข้องกับใบทะเบียนฯ > ขอจดทะเบียนครั้งแรก (มส.1)
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานครั้งแรก
ในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซื่งสินค้ามาตรฐานครั้งแรก ให้ท่าน Login ด้วย User Name กลาง
ซึ่งต้องลงทะเบียนไว้กับระบบ Registration Database ของกรมฯก่อน จึงจะสามารถขอจดทะเบียนได้
User Name กลาง  
Password  
Screen ID : SCID00001