You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน > งานที่เกี่ยวข้องกับใบทะเบียนฯ > ขาดต่ออายุขอจดทะเบียนใหม่ (มส.1)
  
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตราฐาน กรณีขาดต่ออายุขอจดทะเบียนใหม่
ในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซื่งสินค้ามาตรฐาน กรณีขาดต่อขอจดทะเบียนใหม่ ให้ท่าน Login ด้วย User Name กลาง
ซึ่งต้องลงทะเบียนไว้กับระบบ Registration Database ของกรมฯ ก่อน จึงจะสามารถขอจดทะเบียนได้
User Name กลาง  
Password  
คลิกเพื่อลงทะเบียน User Name กลาง Screen ID : SCID00002