You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า > งานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฯ > ขอรับอนุญาตครั้งแรก (มส.2)
ขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าครั้งแรก 
 
ในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าครั้งแรก ให้ท่าน Login ด้วย User Name
ซึ่งต้องลงทะเบียนไว้กับระบบ Registration Database ของกรมฯก่อน จึงจะสามารถขอรับอนุญาตได้
 
User Name ของกรมฯ  
Password  
คลิกเพื่อลงทะเบียน User Name ของกรมฯ