You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า > ส่งรายงาน > การ Calibrate หม้อต้มข้าวฯ
 M100MS2CalibrateRicePot_F
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจที่จะรายงานเกี่ยวการส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักร
UserName ของผู้ส่งออก
 
UserName ของผู้รับมอบอำนาจ
 
Password ของผู้รับมอบอำนาจ