You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า > ส่งรายงาน > แบบ มส.20
 M100MS20VerifyProductReprt_F
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจที่จะรายงานเกี่ยวการผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้ามาตราฐาน
UserName ของ ผธ.
 
UserName ของผู้รับมอบอำนาจ
 
Password ของผู้รับมอบอำนาจ