โครงการทดสอบความรู้เพื่อขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ครั้งที่ 1/2566
ยื่นคำขอทดสอบฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 14 กรกฎาคม 2566
วิชาที่เปิดทดสอบได้แก่ เคมี ขม. ผส.
ระบบยื่นคำขอทดสอบความรู้เพื่อขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
   
ระบุหมายเลขบัตรประชาชน :    
-
เงื่อนไขการสมัคร
ผู้ยื่นคำขอทดสอบฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และจะต้องกรอกข้อมูลของท่าน
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากผู้ยื่นคำขอทดสอบฯ จงใจกรอกข้อมูลหรือแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นเท็จ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าการยื่นคำขอทดสอบฯ ดังกล่าว เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น กรณีไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอทดสอบฯ ได้ โปรดติดต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า โทร 02-5474750 ในวันและเวลาราชการ
ขั้นตอนการสมัครสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์!!!
กรอกข้อมูลสมัครสอบ >> พิมพ์ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม >> แนบใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม >> เสร็จสิ้นกระบวนการ