ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติและการติดต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า
 ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานควรทราบ
 ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 ข้อปฏิบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า