ประกาศ

          กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป <โหลดเอกสาร>

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ 
 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๖

 Download

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๖

Download

ประกาศ

 

ประกาศ 

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส.25)

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้

1. การส่งรายงาน มส. 25 ในเว็บไซต์ https://csi.dft.go.th เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557 เท่านั้น

2. เริ่มใช้ระบบรายงาน มส. 25 ทุกสินค้ามาตรฐาน ในเว็บไซต์ http://ocs-report.dft.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2557

เป็นต้นไป

3. เข้าใช้ระบบรายงาน มส. 25 (ใหม่) โดยใช้ username เดียวกับระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอกนิกส์

(ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน)

4. สามารถทดสอบการใช้งาน หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน

(มส. 25) ในเว็บไซต์ http://ocs.dft.go.th และ http://ocs-report.dft.go.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02 547 4810

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน (มส. 25)

  

ประกาศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

   สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
              เลื่อนการส่งมอบตัวอย่างสินค้ามาตรฐานและแบบรายงาน มส. 17 (ฉบับจริง) ไม่มีกำหนด
  สำหรับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และ ข้าวขาว เลื่อนการส่งแบบรายการ มส. 24/1 และ มส. 24/3 แก่สำนักงานมาตรฐานไม่มีกำหนด

โปรดติดตามการส่งมอบตัวอย่างและเอกสารดังกล่าว ทาง Website สำนักงานมาตรฐานสินค้า (http://ocs.dft.go.th)

 

เรียน ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

เนื่องจากประกาศฯ มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับแก้ไขใหม่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับข้าวหอมมะลิไทย ชั้นตามตัวอย่าง (ข้าวหอมมะลิไทยผสม) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า ดังนั้นผู้ส่งออกต้องขอความเห็นชอบฯ (มส. 26)ก่อนจะไปขอใบอนุญาตฯ (อ. 2)

งานออกใบรับรองฯ

ฟอร์มแบบบันทึกผลการปฏิบัติตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (ขั้นตรวจปล่อย) แบบ มส. 17ก-2

ฟอร์มแบบบันทึกผลการปฏิบัติตรวจสอบมาตรฐานสินค้า แบบ มส. 17 ข-2

 

  

 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ด่วน ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ สามารถเข้ามาติดต่อส่งเอกสารรายงาน ณ. สำนักงานมาตรฐานสินค้า ได้นับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 

 ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

1. ส่งมอบตัวอย่างสินค้ามาตรฐานที่ขาดส่ง แก่ มส.

2. ส่งรายงานประจำเดือน ธ.ค. 2556, ม.ค. 2557 และ ก.พ. 2557 (ที่ขาดส่ง)

3. ส่งรายงาน มส. 17 ( ก และ ข ) , ใบรับรองของบริษัทฯ

ผู้ส่งออก

1. ส่งแบบรายงาน มส. 25 (มส. 24/1 สำหรับข้าวหอมมะลิไทย และ มสง 24/3 สำหรับสินค้าข้าวขาว)

สำหรับการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส. 24) และ การชำระเงิน ติดต่อเบอร์ที่ประกาศไว้ ด้านล่าง

ประกาศ

ประกาศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

FAX :025268989

กรณีไม่สามารถติดต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าได้ตามปกติ (ในเวลาราชการ)

สำหรับงานที่เกี่ยวกับการยื่นขอ มส.13 มส.18 มส. 24 และ มส.26 ติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานทะเบียนและใบอนุญาต

สำหรับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
1. คุณวัชรี 0860529273

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า/ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
1. คุณอาภาภัทร 0890388576

กลุ่มงานรับรองคุณภาพฯ

1. นายคณิต วาสิกานนท์ ผู้อำนวยการฯ 085-4873716

2. นายนิกร ศรีหิรัญ หัวหน้ากลุ่ม 086-7987770

3. นางจิระพร สุดจิตรีศิริ เจ้าหน้าที่ 086-0855263 Email : jirap06@gmail.com

4. น.ส.ศุภราภรณ์ จรูญพงษ์ เจ้าหน้าที่ 094-3219477 Email : fairy-a@hotmail.com

5. นายชยพล สุมังคะ เจ้าหน้าที่ 085-3764674 Email : cayapon2552@hotmail.co.th

6. น.ส.สาลี อุ่นตรงจิตร เจ้าหน้าที่ 082-4580288 Email : yui_salee@hotmail.com

7. น.ส.เกศศิริ คำปุย เจ้าหน้าที่ 083-2905080 Email : kk.kumpuy@hotmail.com

 

กลุ่มแจ้งงานฯ

1. นายชัยศิริ  วุฒิชาติ   หัวหน้ากลุ่ม เบอร์ 089-1099365

2. นางสาวขนิษฐา  เหนียงแจ่ม เจ้าหน้าที่   087-5476668

3. นางสุณา ประเดิมชัย เจ้าหน้าที่ 085-5033436

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสินค้า

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น "ดาวน์โหลด" เอกสารประกาศและใบสมัคร (ด้านล่าง) รายละเอียดการสมัครให้ดูในเอกสารการรับสมัคร
 

เอกสาร ประกาศและใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสินค้า

เอกสาร ประกาศและใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

 

ประกาศ 

กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวขาว
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556  เป็นต้นไป 
ผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน "สินค้าข้าวขาว"  จะต้องขอจดทะเบียน/
บริษัทเซอร์เวย์และผู้ตรวจสอบคุณภาพ "สินค้าข้าวขาว" จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า 
โดยยื่นคำร้องฯ ผ่านระบบให้บริการอิเล็คทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป


>>
คลิกเพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนการยื่น<<

           สินค้ามาตรฐานข้าวขาว หมายถึง ข้าวขาวทุกชนิด (ไม่รวมข้าวหอมมะลิไทย) เฉพาะข้าวขาว 8 ชนิด 
                 ข้าวขาว 100% ชั้น 1 ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 100% ชั้น 3 ข้าวขาว 5% 
                 ข้าวขาว 10%   ข้าวขาว 15%   ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวขาว 25%
                
                   "ประกาศกระทรวง สินค้าข้าวขาว" หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน"

 สถิติสินค้าส่งออก
 สถิติสินค้านำเข้า
 สถิติการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองส่งออก - นำเข้าสินค้า
 สถานการณ์สินค้าส่งออก