ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศ
  
  
ประกาศ
 
 สถิติสินค้าส่งออก
 สถิติสินค้านำเข้า
 สถิติการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองส่งออก - นำเข้าสินค้า
 สถานการณ์สินค้าส่งออก