You are here: ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ > ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน > ขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า > แป้งมันสำปะหลัง แบบงวด