You are here: SiteMap
 Site Map
 •Home
 •ระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์
      •ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
           •งานที่เกี่ยวข้องกับใบทะเบียนฯ
                •ขอจดทะเบียนครั้งแรก (มส.1)
                •ขาดต่ออายุขอจดทะเบียนใหม่ (มส.1)
                •ตามตัวอย่าง/เงื่อนไข (ขพ ขฟ ถข ถผ ปน ปป ผส ขข ขม)
                •แป้งมันสำปะหลัง แบบงวด
                     •ขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง
                •แป้งมันสำปะหลัง แบบ Lot
                     •ตรวจสอบตามจำนวนที่ขอออกใบรับรอง
                     •ตรวจสอบตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้ซื้อ
                     •ส่งออกแป้งสตาร์ชชั้นตามตัวอย่าง
           •คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับผู้ส่งออก
      •ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
           •งานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฯ
                •ขอรับอนุญาตครั้งแรก (มส.2)
                •ขาดต่ออายุขอรับอนุญาตใหม่ (มส.2)
                •ขอเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ทางทะเบียนประวัติ
           •ส่งรายงาน
                •แบบ มส.19
                •แบบ มส.20
                •การ Calibrate หม้อต้มข้าวฯ
           •แจ้งกำหนดตรวจสอบฯ
           •คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับบริษัทเซอร์เวย์
      •ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
           •ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ประเภท ก.
                •งานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฯ
                     •ขาดต่ออายุ ขอรับอนุญาตใหม่ (มส.3)
                     •ขอเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ทางทะเบียนประวัติ
           •ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ประเภท ข.
                •งานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฯ
                     •ขาดต่ออายุ ขอรับอนุญาตใหม่ (มส.3)
                     •ขอเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ทางทะเบียนประวัติ
           •คู่มือการช้งานระบบฯ สำหรับผู้ตรวจสอบฯ
 •บริการอื่นๆ
           •สมัครสอบ
                •สมัครสอบเป็น ผตก. ครั้งแรก
                •สมัครสอบเป็น ผตข. ครั้งแรก
                •ผตข. สมัครสอบเพิ่มเติมสินค้า
           •ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
                •รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็น ผตก. ครั้งแรก
                •รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็น ผตข. ครั้งแรก
                •รายชื่อ ผตข. ผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมสินค้า
           •ประกาศผลสอบ
                •ผลสอบของ ผตก ครั้งแรก
                •ผลสอบของ ผตข. ครั้งแรก
                •ผลสอบของ ผตข. เพิ่มเติมสินค้า
           •ประกาศผลการฝึกอบรม
                •ผลการฝึกอบรมเป็น ผตก. ครั้งแรก
                •ผลการฝึกอบรมเป็น ผตข. ครั้งแรก
                •ผลการฝึกอบรมเป็น ผตข. เพิ่มเติมสินค้า
      •เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
           •2565
           •2566
      •บัตรผู้ตรวจสอบ
 •SiteMap
      •View Article Detail
      •Edit Article
      •สินค้ามาตรฐาน
      •มาตรฐานสินค้า
      •หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
      •ด่านที่ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า
      •อัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
      •ท้องที่และเขตตรวจสอบ
      •ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
      •ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
      •รายชื่่อโรงสีฯ
      •สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน
      •กฏกระทรวง
      •พรบ.
      •ประกาศ
      •ข่าว
      •รายชื่อผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตฯ
      •รายชื่อผู้จำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในประเทศ
      •ระเบียบ
      •ข้อมูลอื่นๆ
      •มาตรฐานสินค้าแนะนำ
      •สถานการณ์การค้าสินค้ามาตรฐาน
      •กฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน
      •เอกสารเผยแพร่
      •ข้อบังคับผู้ขอใช้เครื่องหมายรับรอง
      •ปริมาณ-มูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน
 •สมัครสอบ/พิมพ์คำร้อง/ตรวจผล/ติดตามผล
 •คู่มือประชาชน
 •ตรวจคะแนนสอบ
 •โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 •พาณิชย์คุณธรรม