You are here: Home
 


ประกาศ

สำนักงานมาตรฐานสินค้า

 

เรื่อง ระเบียบการปฎิบัติของผู้เข้าสอบในห้องสอบ

๑. แต่งกายสุภาพ 

๒. กระเป๋า ตำรา หรือเอกสารอื่นใด นำไปวางไว้ข้างโต๊ะกรรมการคุมสอบ 

๓. ปิดโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด วางคว่ำหน้าบนโต๊ะสอบ

๔. ห้ามนำเครื่องคำนวณ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้เข้าห้องสอบ

๕. เข้าห้องสอบช้ากว่ากำหนด 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๖. ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเริ่มสอบแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 นาที 

๗. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ/บัตรประจำตัวประชาชน วางไว้ที่มุมบนด้านขวาของโต๊ะสอบ 

๘. ให้ผู้เข้าสอบนั่งประจำที่นั่งที่กำหนด การลุกจากที่นั่งต้องได้รับอนุญาต 

๙. ให้ผู้เข้าสอบเขียนบนหัวกระดาษคำตอบเฉพาะ หมายเลขที่นั่งสอบ เท่านั้น หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบ

                     เขียนชื่อ-นามสกุลไว้บนกระดาษคำตอบจะไม่มีการตรวจข้อสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๐. อุปกรณ์บนโต๊ะอนุญาตให้มีเฉพาะกระดาษข้อสอบ กระดาษคำตอบ ปากา ไม้บรรทัด ยางลบ

       หรือน้ำยาลบหมึก 

๑๑. ห้ามใช้ดินสอเขียนในกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด 

๑๒. ห้ามพูดคุย สอบถามกันเอง ลอกหรือยอมให้ผู้อื่นลอกข้อสอบ หากมีการทุจริตปรับตกทุกวิชา

                       และไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในครั้งต่อไป จำนวน 2 ครั้ง 

๑๓. ห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ ออกนอกห้องสอบ

 ==================================

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

ครั้งที่ 135 พ.ศ. 2557

 

รับบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้อง B0403 ชั้น 4 สำนักงานมาตรฐานสินค้า โทร 0 2547 4750

สอบวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ : หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณาติต่อ 0 2547 4750

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 135 พ.ศ. 2557 คลิกที่นี่..... 

เอกสารประกาศ : เรื่องกำหนดทดสอบความรู้ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 135 พ.ศ. 2557 คลิกที่นี.....

แผนที่และอาคารสถานที่สอบ คลิกที่นี่...

ประกาศ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า 

 

เรื่อง กำหนดการต่ออายุใบทะเบียนผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ประจำปี 2558

ให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียนผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://ocs.dft.go.th)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โทร 02-5474749

 

เรื่อง กำหนดการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ประจำปี 2558

ให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://ocs.dft.go.th)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โทร 02-5474749

เอกสารประกาศ กำหนดการต่ออายุผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ประจำปี 2558

  เอกสารประกาศ กำหนดการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ประจำปี 2558

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศ 
 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๖

 Download

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๖

Download

  
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง  กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖

เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

Download

หมวดหมู่ความรู้และข่าว
  
สถิติการเข้าใช้งานเดือน พฤศจิกายน
1,052 ราย  
15,316 ครั้ง  
เข้าสู่ระบบ
Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Name กลาง
      


 User Name :
 
Enter the code shown above:
Password :
กรุณาเลือก :
 
 

การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สำหรับการขออนุญาตส่งออกฯ ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย โรงสีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย รายชื่อผู้ส่งออก รายชื่อบริษัท Survey กรมการค้าต่างประเทศ Flow Chart การติดต่อกับสำนักงานมาตรฐานสินค้ารายงานการส่งออกสินค้ามาตรฐาน มส25