You are here: Article > ข่าว
หมวดหมู่ความรู้และข่าว

 

ข่าว
2/7/2553 16:58:47

การเตรียมมาตรการตั้งรับกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินของสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก

 
2/7/2553 17:33:44

หลักปฏิบัติข้าวบาสมาติก

 
5/7/2553 8:56:56

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยต้องเป็นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และหรือ กข. 15 โ...

 
6/8/2553 15:48:20

การเตรียมมาตรการตั้งรับกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินของสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก

 
6/8/2553 15:54:17

ปัจจุบันสินค้ามาตรฐานตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 มี 10 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภั...

 
Page:   of 3